• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย

Primary tabs

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Fri, 05/18/2018 - 11:19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ท.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Monday, December 31, 2018 - 11:15

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Fri, 05/18/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Fri, 05/18/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

นักศึกษา-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

Tue, 05/08/2018 - 16:27

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon PR.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, May 8, 2018 - 16:30 to Thursday, May 31, 2018 - 16:30

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล

Mon, 05/07/2018 - 11:22
      เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องทำการสำรองข้อมูล ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ในช่วงเวลาดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 พฤษภาคม 2561

นักศึกษา-ตรัง: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Thu, 05/03/2018 - 09:15

วันนี้ 3 เม.ย.61 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558 กระทรวงพลังงานได้มีการทบทวนทิศทางในการดำเนินนโยบายพลังงานของปะเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ.2558 ถึง 2579 โดยมี 5 แผนที่สำคัญ คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว และส่งเสริมการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพได้ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2553 กระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเพียงพอ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, May 3, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Tue, 04/24/2018 - 09:07

นักศึกษา-ตรัง: กิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561

Wed, 04/11/2018 - 13:49

วันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, April 11, 2018 - 13:45 to Friday, September 14, 2018 - 13:45

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

Tue, 04/10/2018 - 12:00
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561

นักศึกษา-ตรัง: รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fri, 03/30/2018 - 09:11

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการ กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการโครงการ ระยะเวลา และการขอรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลการหารือเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดกรอบการดำเนินการโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดังนี้

(1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา/บนพื้นดิน และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage system) ระยะที่ 1 ขนาด 1 MWdc (ติดตั้งบนหลังคา) และระยะที่ 2 ขนาด 4 MWdc (ติดตั้งบนพื้นดิน) รวม 5 MWdc และระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 2 MWdc

(2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เลียบชายฝั่ง บริเวณสนามกอล์ฟราชนาวีทับละมุ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

(3) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล อาทิ เศษไม้ ใบไม้ ทางปาล์ม ฯลฯ

โครงการที่ (1) – (3) จะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน Hybrid

(Wind-Solar-Biomass-Energy Storage Hybrid)

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา และหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล อาทิ การปรับปรุงโรงงานแปลงความถี่, การปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง Inverter, การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ/โคมไฟ เป็นชนิด LED การติดตั้งระบบบริหารจัเดการพลังงาน และมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นต้น

(5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ เกาะต่างๆ เกาะมะพร้าว หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา หมู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะช้าง เป็นต้น

(6) โครงการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ในฐานทัพเรือพังงา และ กองเรือ ฐานทัพเรือพังงา

(7) โครงการรถไฟฟ้า และสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าในฐานทัพเรือพังงา

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรรี่

(9) โครงการระบบทำน้ำเย็นจ่ายให้กับกองเรือ ขณะเทียบท่าในช่วงมรสุมประมาณเดือนพฤษภาคม

สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการ เบื้องต้นดังนี้

(1) การดำเนินการให้ข้าราชการทหารเรือสามารถขออนุญาตลาเรียนศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถของกำลังพลทหารเรือ

(2) การศึกษาและอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และโภชนาการที่ถูกต้อง

(3) การจัดหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

(4) การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่กองทัพเรือ และกองเรือรบ ของกองทัพเรือ

(5) โครงการอื่นๆ

ทั้งนี้ทางนาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา และคณะทำงานของฐานทัพเรือพังงา จะนำเสนอรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งนี้ให้กับผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือต่อไป คาดว่าระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด จะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ปี และคณะทำงานร่วมได้กำหนดจะประชุมครั้งต่อไปประมาณกลางเดือนเมษายน 2561 นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และกำหนดรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไป

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Friday, March 30, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15