• ภาษาไทย
    • English

การบริการวิชาการประจำปี 2558


โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน 
 

  


 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

   โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2558 จัดกิจกรรมปิดโครงการ ระยะที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่