• ภาษาไทย
    • English

การบริการวิชาการประจำปี 2559


โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชะแล้ ปี 2559

กิจกรรมที่ 1ทบทวนแผนงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชะแล้  

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

 

 

กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนชะแล้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

กิจกรรมที่ 3 โครงการรักษ์ผัง รักษ์ชุมชนชะแล้

กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP

 


 

โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน ปี 2559