ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Training หรือ STP ประจำปี 2559 ของสถาบัน NSTDA Academy