• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice : Voice For Change)

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice : Voice For Change)

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice : Voice For Change) เป็นเว็บไซต์ของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร ผลงานความคืบหน้าการดำเนินงานและภารกิจต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มุ่งหวังให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขา สื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศและต่างประเทศ
ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเป็นศุนย์การข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไว้อย่างครบถ้วน

สามารถเข้าร่วมชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ 

http://www.reformvoice.com/th/home/