• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจุดวางต้นดาวเรือง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจุดวางต้นดาวเรือง  เป็นเลข 9 โดยมีอาจารย์เด่นเดือน ปัญญาดา อาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร และนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ร่วมกันกำหนดจุดวางต้นดาวเรือง  เป็นเลข 9 เพื่อจะนำต้นดาวเรืองมาวางให้สวยงาม ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย