• ภาษาไทย
    • English

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี อาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์, อาจารย์สุรวัช หมู่เก็ม, 
อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินการฯ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา