• ภาษาไทย
    • English

งานจัดแสดงผลงานโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดแสดงผลงานในหัวข้อ " ลองแล 2 (The Terminal Art Project) " และมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2560 เวลา:10.00 - 17.00 น. ณ หอศิลป์สยาม หาดใหญ่