ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ชี้แจ้งควาเกี่ยวข้องกับนายภัทรพล มุสิกไชย ฯ