• ภาษาไทย
    • English

โครงการ " Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ"

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560  โครงการ " Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ" โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต  เปิดโครงการ ร่วมกับผู้จัด โครงการ  " Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ" มีวิทยากร เจ้าหน้าที่ จาก Honda บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย และทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 -3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย