• ภาษาไทย
    • English

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งเนื้องานและผู้ร่วมงานจากชุมชนในแหล่งปฎิบัติงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย