Login

จุลสาร @4A

งานประกันคุณภาพ

ARCH Fanpage

สภาสถาปนิก

5 ส Plus

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     

Counter

 • Site Counter:129,542
 • Unique Visitor:11,754
 • Published Nodes:458
 • Unpublished Nodes:0
 • Your IP:54.90.202.184
 • Since:13 Nov 2016
 • Visitors:
  • Today:103
  • This week:1,920
  • This month:10,796
  • This year:104,901

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/archfac/public_html/arch/modules/counter/counter.lib.inc).

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งเนื้องานและผู้ร่วมงานจากชุมชนในแหล่งปฎิบัติงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย