ข่าวประชาสัมพันธ์การ work shop ณ ประเทศอินโดนีเซีย