Login

จุลสาร @4A

งานประกันคุณภาพ

ARCH Fanpage

สภาสถาปนิก

5 ส Plus

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     

Counter

 • Site Counter:129,553
 • Unique Visitor:11,754
 • Published Nodes:458
 • Unpublished Nodes:0
 • Your IP:54.90.202.184
 • Since:13 Nov 2016
 • Visitors:
  • Today:114
  • This week:1,931
  • This month:10,807
  • This year:104,912

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/archfac/public_html/arch/modules/counter/counter.lib.inc).

เปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร่วมเปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ,ผศ.กิตติ พิมเสน และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต  ณ เวทีกลาง มทร.ศรีวิชัย