• ภาษาไทย
    • English

นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2561

เมื่อวันที่  8 - 18 มีนาคม 2561 ทางหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2561 "อย่าดม" โดยได้แสดงผลงาน Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง จังหวัดสงขลา