กำหนดการปฐมนิเทศ / ประชุมผู้ปกครอง และกำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม