• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล อาจารย์ ประจำปี 2559

ผลงานอาจารย์ประจำปี 2559


: ดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี เรื่อง "บ้านใบตาลโตนด"                 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สภาวิจัยแห่งชาติ

:อาจารย์สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 148 - 13/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

งานวิจัย ประจำปี 2559 (วิจัยชั้นเรียน)


ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต                                                                                                               
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากชุมชน

อาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร์                                                                                                                                           การศึกษาผลของการใช้อินโฟกราฟิกกับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม

อาจารย์ตะวัน ตนยะแหละ                                                                                                                                      การศึกษาองค์ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับข่าวสารแฟชั่น


งานวิจัย ประจำปี 2559(งบรายได้)


อาจารย์มงคล ชนินทรสงขลา                                                                          
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์OTOP กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะแล้

อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ และอาจารย์พิษณุ อนุชาญ
พัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

ผศ.สาทินี วัฒนกิจ
ศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บ้านพื้นถิ่นชนบทภาคใต้ เพื่อความ สบายเชิงอุณหภาพ

อาจารย์อิงอร เพ็ชรเขียว
การศึกษาเทคนิคการสร้างลวดลายเพื่อการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ดินเผา

อาจารย์พิษณุ อนุชาญ และอาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์                                                                                การศึกษาออกแบบวัสดุตกแต่งภายในอาคารด้วยใบยางพารา

อาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร์                                 
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง และผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต        
การศึกษาแผ่นผนังเส้นใยจากเปลือกตาลโตนด ที่สามารถดูดซับเสียงได้

อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก                                                                                                             
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสุนทรียของชีวิต

ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต                                                                                                                                        ออกแบบบ้านต้นแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา

 

งานวิจัย ประจำปี 2559(งบแผ่นดิน)


อาจารย์ธาม  วชิรกาญจน์ และอาจารย์ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี                                                        
ย่านเมืองเก่า : การอนุรักษ์ในฉบับชาวบ้าน (กรณี ถนนนครนอก-นครใน และถนนนางงาม จังหวัดสงขลา)

อาจารย์สิริมา  สัตยาธาร ,อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ และผศ.รวิเทพ  มุสิกะปาน                          
ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น

อาจารย์อารีนา  อีสามะ                                                                                                              
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อาจารย์ตะวัน  ตนยะแหละ และผศ.รวิเทพ  มุสิกะปาน                                                                
การพัฒนาผ้าบาติกจากสีธรรมชาติเพื่อผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น