• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล อาจารย์ ประจำปี 2561

  ผลงานอาจารย์ประจำปี 2561

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ เข้ารับโล่ รางวัลครูดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการวันครู ครั้งที่ 7  "คุรุราชัน  พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน " ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

                                                                                                                                                                                      


งานวิจัย ประจำปี 2561 (งบรายได้)


: อาจารย์รอฮานา  แวดอเลาะ    

การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

                                                                                                                                                                                                                                       

: อาจารย์สุรวัช  หมู่เก็ม

การศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังแม่บทสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่ยั่งยืน 

: อาจารย์ทัชชญา  สังขะกูล

การวิเคราะห์ศักยภาพของไม้ประดับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                

: อาจารย์นนทรส  ภัคมาน                                                                                             

การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอ บนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

: อาจารย์ธนวัฒน์  เลขาพันธ์

ศึกษารูปแบบและอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา อาคารริมถนนชลาทัศน์ ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                                                                                          

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี  วัฒนกิจ

การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมและผังภูมิทัศน์ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง                                                                                                                                                              

: อาจารย์พรสวรรค์  จันทร์สุข                                                                                             

การสร้างสรรค์ เรื่อง ภาพพิมพ์จากพื้นที่แห่งจิตรู้สำนึก

: อาจารย์แก้วสุดา  บุตรเผียน

นัยของธรรมชาติแวดล้อมในพื้นที่ว่าง                                                                                                                                                              

: อาจารย์สาโรจน์  มีพวกมาก

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ความสัมพันธ์ในพืชพันธุ์พื้นถิ่นภาคใต้

: ดร.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม                                                                                                                                  แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่บ้านวังวน จังหวัดตรัง 

: ผศ.อิงอร  เพ็ชรเขียว , ผศ.สาทินี  วัฒนกิจ                                                                                                               ศึกษาความสบายเชิงอุณหภาพ ของสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น