• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำกิจกรรม Wall Paint สีสรรค์สถานพินิจฯ สตูล

อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับวิทยาลัยรัตภูมิ โดยอาจารย์ ดร.ทักสุริยา หมาดสะ นำสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม Wall Paint สีสรรค์สถานพินิจฯ สตูล ในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล