• ภาษาไทย
    • English

การประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก SYS Design Contest ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา SYS Design Contest ประจำปีการศึกษา 2562

โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน
คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ จาก A49 HD
คุณสุรชัย เอกภพโยธิน จาก Office AT
คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
ร่วมกันตัดสินผลงานโดยมีผลงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการประกวดได้แก่

ชนะเลิศอันดับ 1
นายอลงกรณ์ จุรักษ์

และรางวัลชมเชย
นายจิรายุทธ ทองล่อง

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

นำโดยอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโณ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

#SYSDesignContest