• ภาษาไทย
    • English

โครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์”

วันนี้ 16 ม.ค. 63 ที่ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย์” อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่น 2563 อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์,อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมพิธีประดับอินทนู สำหรับครูใหม่ ,ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงมุฑิตาจิตแก่ครูอาวุโสอีกด้วย