• ภาษาไทย
    • English

การประกวดแบบ ในงาน อาษา มา -หา-นคร สถาปนิกทักษิณ 63

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำเสนอผลงานการออกแบบ การประกวดแบบงาน อาษา มา-หา-นคร สถาปนิกทักษิณ 63 ในหัวข้อการออกแบบ หอศิลป์แห่งเมืองนครและศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเมืองนคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย อาจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต อาจารย์ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ นำศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลในการประกวดแบบ
หัวข้อ "โครงการ หอศิลป์แห่งเมืองนคร " ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1,2 ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
นายธนธรณ์ อนันตพิทักษ์
รางวัลชมเชย
นางสาวพรลภัส กาญจนะโชติ
นางสาวอมรกานต์ สังข์โชติ
รางวัลชมเชย
นางสาวธิดารัตน์ ข้อตั้น
นายสิทธิราช ผดุงทอง

โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเมืองนคร ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3,5ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
นายสมยศ วัฒนา
นางสาวปวีณา คชลักษณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1
นายอัศม์เดช เกื้อสกุล
นายกิตติศักดิ์ ชุมประเสริฐ
รางวัลชมเชย
นายเดชาวัต หอมแก้ว
นายทรงชัย มุ่งงาน