• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค COVID 19 ให้กับโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙ โดยเป็นการประดิษฐ์คิดค้น โดยคณาจารย์ บุคลากร ของคณะต่างๆ เป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเชื้อโรคโควิด ๑๙ โดยเป็นการประดิษฐ์คิดค้น โดยคณาจารย์ บุคลากร ของคณะต่างๆ เป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบไปด้วย 

1. หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. FACE SHIELD ป้องกันเชื้อโรค ผลงานคณะศิลปศาตร์
3. กล่องป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจาย และแผงกั้นการตรวจผู้ป่วย ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ชุดPPE ป้องกันสำหรับคุณหมอและพยาบาล ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
5. สื่อเรียนรู้อะนิเมชั่น เข้าใจได้ง่าย ผลงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาพัฒนาชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ และโครงการพัฒนาสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ปวยโรคโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก แก่สถานพยาบาลในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสาพัฒนาชุมชนในสถาณการณ์โรคโควิด-๑๙ ณ อาครศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา