• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรฯเข้าพบคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 10 ก.ค.63 คณะกรรมการ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา เข้าพบคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ และหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อพบปะพูดคุยรายละเอียดการเข้าเรียนของนักศึกษา ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในปีการศึกษา 1/2563 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย