• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ มีการบรรยาย "กรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรตามแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย" นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านทัศนศิลป์ อาจารย์จรูญ ศรียะพันธุ์ , ผศ.ดร.มณี มีมาก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ดร.กรกลด คำสุข ผศ.ดร.วิทวัน จันทร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย