• ภาษาไทย
    • English

โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 อาจารย์วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เจ้าของโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผศ.สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่บ้านเขาแก้ว และบ้านบางดาน เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งและผลิตภัณฑ์แฟชั่น ของโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น โดยมีชาวบ้านผู้แทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้