• ภาษาไทย
    • English

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีรวมทั้งผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีประธานและคณะกรรมการ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์วรวุฒิ ดวงศิริ, อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี, ผศ.วันดี นวนสร้อย จาก มทร.ศรีวิชัย ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย