• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดวารีปาโมกข์ หมู่ที่ 1 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเอาผลงาน หุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์การออกแบบจากผ้า งานศิลปะ มาถ่ายทอด จัดแสดงและสาธิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้