• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมี ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ ผู้จัดโครงการ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และบุคลภายนอก เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา ,ผศ.ปรัศนี เมฆศรีสวัสดิ์ สถ.สจล.(KMITL) ให้การอบรมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม แก่นักศึกษา ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย