• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม

วันที่ 22 - 24 กันยายน 2563 สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม และมีวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วม ดังนี้ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุตและ ผศ.เจนจิรา ขุนทอง ผศ.สาทินี วัฒนกิจ ,อ.สาโรจน์ มีพวกมาก ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกจำนวน 10 กลุ่ม เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมต่อการสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรมเป็นการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย  คอยแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดของชุมชนต่อไป