• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาและคณาจารย์ทัศนศิลป์ ร่วมกัน วาดภาพผนัง Art Culture บ้านสะพานใหม่ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 22 กันยายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณาจารย์และนักศึกษาจิตอาสา  ร่วมกัน บริการวิชาการวาดภาพผนัง Art Culture เพื่อชุมชนบ้านสะพานใหม่ ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสร้าง จุดเช็คอิน ถ่ายรูป สำหรับนักท่องเที่ยวบ้านสะพานใหม่ ตำบลหัวเขา ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น