• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร และภายนอกองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ จำนวน 47 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร และสร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา