• ภาษาไทย
    • English

โครงการ"นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังวน จังหวัดตรัง"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.ทัชชญา สังขะกูล อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิจัยโครงการ"นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังวน จังหวัดตรัง" ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมนำเสนอรูปแบบ และรับฟังแนวทางในการออกแบบ "ศาลาจากรักษ์โลก" นวัตกรรมบล๊อคทางเท้า และแผ่นฝ้าจากเส้นใยต้นจาก โดยมี นางประภาพรรณ กันตังพันธ์ุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือกันเพื่อ หาแนวทางการพัฒนาทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมบนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบูรณาความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ชุมชนได้รับการยกระดับในด้านสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิถีชีวิตยั่งยืนด้วยแนวทางวิชาการจากศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ในการออกแบบอาคารและนวัตกรรมในชุมชมถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการทั้งนี้ผลงานในการนำเสนอชุมชนส่วนหนึ่งเป็นผลงาน สร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบรายวิชาการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม2 และรายวิชาวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นการนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป