• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมนำเสนอผลงานประกวดกิจกรรม AYDA 2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานประกวดแบบที่ผ่านการเข้ารอบ Preliminary 30 ผลงานสุดท้าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนิวัฒน์ โสสนุย และ นายอภินันท์ สะบูดิง จากทั้งหมดกว่า 1,300 ผลงาน โดยกิจกรรม AYDA 2020 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Forward: Human Centre Design ที่ Victor Club อาคาร FYI กรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ตลอดจนได้รับความรู้และคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี