• ภาษาไทย
    • English

โครงการวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยสับปะรด สู่การสร้างแบรนด์

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยสับปะรด สู่การสร้างแบรนด์โครงการย่อยที่ 1 นวัตกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภณฑ์ตกแต่งบ้าน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากเส้นใยสับปะรด โครงการย่อยที่ 2 การจัดจำหน่ายและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จากเส้นใยสับปะรดสู่ตลาดบน ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ ร่วมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสุคนธา บีซี โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา