• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิดนิทรรศการลองแลLONG LAIR 5 The terminal art project

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการนิทรรศการลองแล LONG LAIR 5 The terminal art project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้เปิดงาน มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563