• ภาษาไทย
    • English

โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผศ.สาทินี วัฒนกิจ ผู้ร่วมวิจัย ได้จัดโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น ฝึกอบรมให้แก่คนในชุมชนบ้านเขาแก้วและบ้านบางดาน เทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกระบวยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น ใช้วัสดุเหลือทิ้ง เช่น ขวดน้ำพลาสติก ต่างๆ นำมาทำเครื่องประดับเป็นต่างหู สร้อยคอ สร้อยคอมือ และทำโคมไฟของประดับ ตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น เป็นจำนวนมากเพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมแก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี