• ภาษาไทย
    • English

โครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564"

วันนี้ (29 ธ.ค.2563) ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เจ้าของโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งในงานตกแต่งและงานแฟชั่น ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เดินแบบโดยใช้เครื่องประดับจากขยะรีไซเคิล สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน และได้เข้าร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีการทำกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติก
โดยได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานการกล่าวปาถกฐาพิเศษ : การจัดการขยะหรือวัสดุเหลือทิ้ง จากวาระแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนจังหวัดสงขลา ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา