• ภาษาไทย
    • English

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จังหวัดสตูล 10 กลุ่ม ในโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล