• ภาษาไทย
    • English

โครงการ การจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิจัย โครงการ การจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร. ปิยาภรณ์ อรมุต,
ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ และผศ.เจนจิรา ขุนทอง จัดกิจกรรม
“วันสานกระจูด สานรักษ์” ในแนวคิด เดินพาน แลเริน คนสานจูด
ซึ่งเป็นกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่องการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และส่งมอบพื้นที่ต้นแบบ ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยมี นางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นางลภารมณ์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และ ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
โดยมี นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชาวชุมชนทะเลน้อย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ และตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างสูงสุด