• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอขอบคุณบริษัท ฟิน​ มานูแฟค จำกัด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มาศึกษาเรียนรู้การออกแบบ การติดตั้งผนังเรียบ Speed wall เพื่อมาใช้ในการเรียนการสอน โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ
บริษัท ฟิน​ มานูแฟค จำกัด ที่อนุเคราะห์ ผนังเรียบ Speed wall ที่ให้นักศึกษา ได้นำมาเรียนรู้การออกแบบในครั้งนี้