• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม Wall paint

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรม Wall paint ให้กับโรงเรียนทับช้างวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ในการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอีกด้วยนั้น โดยภาพต่างๆ ล้วนเป็นภาพที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ซึ่งมีอาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมครั้งนี้