• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม(กล้วย) กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม(กล้วย) กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผศ.สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดโครงการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคุณรัตนา ยางทอง วิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ดังนี้ นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ กศน.คูเต่า กลุ่มหัตถกรรมจักรสานจากเชือกกล้วย ต.ท่าชะมวง ร่วมฟังบรรยายและทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การจักสานเชือกกล้วยและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ จ.สงขลา