• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์
ได้รับรางวัล : ระดับดีมาก
ภาคบรรยาย S8 มนุษศาสตร์
ชื่อผลงาน "เรื่องเล่าโนรากับการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา"
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565
รูปแบบ ONLINE
รูปภาพประกอบ: