• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรม พร้อมด้วย ผศ.สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากร ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting