• ภาษาไทย
    • English

สถาปัตย์ มทร. ร่วมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.30 ผศ.ดรทัชชญา สังขะกูล หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีชัย  ดร.กาญจน์  เพียรเจริญประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์  คุณอดิศร จงวัฒนไพบูลย์ รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ร่วมกับคุณรินทร์ไชยวงศ์  เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง นายซอและ แซ่หล๊ะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง นายครรชิตสุวรรณชาตรี รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง นายวิชิต นพรัตน์ ปฎิคม นายไล มืดภา กรรมการฝ่ายทะเบียน นายจเด็จ ยูหนู ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และตัวแทนชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือแผนและแนวทางการจัดการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง”  ศาลาประชาคมบ้านเก่าร้าง .6 คลองหอยโข่ง.คลองหอยโข่ง .สงขลา

รูปภาพประกอบ: