• ภาษาไทย
    • English

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 
 NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร


บริษัท นานมี จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของประเทศ และเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความดีงามรู้คุณที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี และร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น สงบสุขตลอดไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หมายเลขโทรศัพท์ 02 648 8000 หรือ www.nanmee.com