• ภาษาไทย
    • English

เด็กสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TSU Inventor Award 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินนดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุมศึกษา
จากผลงาน นวัตกรรม Artificial Coralปะการังเทียมที่มวลน้ำซึมผ่านได้จากซีเมนต์หอยนางรมโดยนางสาวพรพิชชา แตงทอง นางสาวนิรชา อ่อนคง
และนางสาวจีรภิญญา สงเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ และอาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดครั้งนี้
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
TSU Inventor Award 2022
โครงการ TSU INNOVATION FAIR 2022
มหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 3 - 5 ต.ค.256