• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖