• ภาษาไทย
    • English

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้