• ภาษาไทย
    • English

ทุน Technology Grants ประเภททุนปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)เพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
*ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งทุนไปยังสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. บุคคลทั่วไป: สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา: สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อและนำส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา)
2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย
4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record)ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
7. รายละเอียดโครงการวิจัย
*กรุณาดูรายละเอียดในประกาศทุน
 
หมดเขตรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่28 กรกฎาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th
http://www.inter.mua.go.th หัวข้อ “Announcements”